Pseudoglej

Hlavním půdotvorným procesem je oglejení, vedle kterého se často jako podřízený půdotvorný pochod uplatňuje ilimerizace, která pak vlastnímu oglejení předchází. Pod humusovým horizontem leží několik decimentů mocný oglejený horizont, nápadný bělošedým zbarvením, rezivými skvrnami a výskytem železitých bročků. Tento horizont často nese slabé známky eluviace. Do spodiny přechází v rezivohnědý, bělošedě mramorovaný horizont někdy se slabou iluviacíOglejení zasahuje velmi hluboko do matečného substrátu. 
Typickým příkladem je pseudoglej kambický z lokality Kameničky z chráněnné oblasti Žďárské vrchy. Obsahuje horizonty označené jako Ahg, kde probíhá proces humifikace, (En) vybeleny nodularni kde probíhá proces eluviace a Bmv mramorovany kambický kde probíhá proces intenzivníhovnitropůdního zvětrávání neboli braunifikace.

pseudoglej
pseudoglej