Podzol

Hlavním půdotvorným pochodem je intenzivní vyplavování - podzolizace. Ve velmi kyselém prostředí se rozkládají prvotní minerály a oxidy železa a hliníku se přemisťují do spodiny. Společně s oxidy jsou přemisťovány i humusové látky. Pod humusovým horizontem (s často mocnou vrstvou surového humusu na povrchu) kde probíha proces humifikace leží dokonale vybělený eluviální horizont popelového charakteru (typický procesem eluviace), který hlouběji přechází ve výrazný horizont iluviální (typický procesem iluviace). Tento horizont se zpravidla skládá ze dvou částí. Svrchní, méně mocná, tmavohnědě zbarvená, se vyznačuje nahromaděním přemístěných humusových látek, zatímco druhá, mocnější, rezivá, vznikla nahromaděním sloučenin trojmocného železa a poněkud hlouběji i hliníku. Často je impregnace iluviálního horizontu nahromaděnými látkami tak intenzivní, že se vytvářejí pevně stmelené partie pískovcového charakteru, tzv. ortštejn. 
Typickým příkladem je podzol vyvinutý na pískovci z lokality Pod Borným v chráněnné oblasti Dokesko. Obsahuje horizonty označené jako Ahe kde probíhá proces humifikace, (Ep) vybeleny nodularni kde probíhá proces eluviace a tenký horizont označený jako Bs(d) – jako ortstein představujícíjako vysrazene sesqioxidy. To je chatakterikstický znak pro proces podzolizace. Pod tímto horizontem je horizont Bc.

podzol
podzol