Humifikace

Přeměna surových organických látek na půdní humus. Odumřelé organické látky podléhají vlivem půdní mikrofauny a mikroflóry složitým přeměnám závisejícím zejména na charakteru výchozích organických látek, ekologických půdních podmínkách a charakteru mikroflóry a mikrofauny. Specifickým příkladem humifikace je rašelinění, tedy hromadění a přeměna organických látek na rašelinu, většinou v podmínkách omezeného přístupu vzduchu a dlouhodobého nadbytku vody. Humifikace je nejvýznamnější v horizontech nadložního humusu a organominerálních A horizontech (Ah, Ai, Ad,…).Je to půdní proces dominantní v iniciálních půdách černozemi a černici, nicméně vyskytuje se ve všech půdních typech popisovaných v tomto projektu.

Humifikace u černozemě černické z lokality Brozany nad Ohří, vzorek 1, horizont Ac
Humifikace u černozemě černické z lokality Brozany nad Ohří, vzorek 1, horizont Ac
Humifikace u černozemě černické z lokality Brozany nad Ohří, vzorek 2, horizont ACgk
Humifikace u černozemě černické z lokality Brozany nad Ohří, vzorek 2, horizont ACgk
Humifikace u podzolu, horizont Ah, lokalita Pod Borným, Dokesko
Humifikace u podzolu, horizont Ah, lokalita Pod Borným, Dokesko
Humifikace u podzolu, horizont Ah, lokalita Pasecká skála, Ždárské vrchy
Humifikace u podzolu, horizont Ah, lokalita Pasecká skála, Ždárské vrchy
Humifikace u organozemě glejové, rybník Krejcar, Žďárské vrchy
Humifikace u organozemě glejové, rybník Krejcar, Žďárské vrchy
Humifikace u organozemě glejové, rybník Krejcar, Žďárské vrchy
Humifikace u organozemě glejové, rybník Krejcar, Žďárské vrchy