Slancování

Proces vymývání (rozpouštění) solí z přípovrchových půdních horizontů a jejich akumulace ve spodní části profilu. Proces charakteristický eluviací v horní částí profilu a iluviací ve spodině. Charakteristický vznik iluviálního natrického Bn horizontu se sloupkovitou strukturou a vysokým zastoupení Na v sorpčním komplexu. Půdní proces dominantní v půdním typu slanec (v ČR se prakticky nevyskytuje).