Kambizem modální

Jde o nejrozšířenější půdní typ a jeho hlavním půdotvorným procesem je intenzivní vnitropůdní zvětrávání neboli braunifikace. Jde o vývojově mladé půdy, které by v méně členitých terénních podmínkách po delší době přešly v jiný půdní typ. Pod obvykle mělkým humusovým horizontem leží hnědě až rezivohnědě zbarvená poloha, ve které probíhá intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Teprve hlouběji vystupuje zvětráváním méně dotčená hornina, která je ve srovnání s předešlým horizontem odlišně zbarvená, většinou světleji. V tomto horizontu zároveň obvykle přibývá skeletu. 
Typickým příkladem je kambizem modánní vyvinutá na syenitu z lokality Nové město na Moravě
Tato půda obsahuje půdní horizonty Ap, Bv a Bv/C. Právě pro horizont Bv je typický kambický proces představovaný vnitropůdním zvětráváním neboli braunifikací.

Kambizem modální
Kambizem modální